ҚР ҰҒА Хабарлары. Физика-математика сериясы

http://turizm-hit.ru/

ƏЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚОҒАМДАРДА ИННОВАЦИЯНЫҢ ТАРАЛУЫН МОДЕЛЬДЕУ     39-44

ЖОҒАРЫ ЖИІЛІКТІ РАЗРЯД ПЛАЗМАСЫНДА СУПЕРГИДРОФОБТЫ БЕТТЕР АЛУ ƏДІСІ     45-51

СИНГУЛЯР ƏСЕРЛЕНГЕН, БІРІНШІ РЕТТІ ТЕҢДЕУДІҢ, КОШИЛІК ЕСЕБІН ШЕШУДІҢ ОПЕРАТОРЛЫҚ ƏДІСТЕРІ     96-107

ПЕТРИ ЖЕЛІСІМЕН ҚАЛАЛЫҚ ЖОЛ КӨЛІГІ ҚОЗҒАЛЫСЫН МОДЕЛЬДЕУ     171-175